Loading... Please wait...

ลงทะเบียนรับข่าวสาร


การรับประกัน/เคลมสินค้า

การรับประกันสินค้าสินค้าจะเป็นการรับประกันแบบ Limited Lifetime คือ เป็นการรับประกันตลอดสายการผลิตของสินค้ารุ่นนั้นๆ โดยเมื่อหยุดการผลิตสินค้ารุ่นดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทยังคงให้การรับประกันต่อไปอีก 3 ปี

สินค้าที่ประกันแบบ Limited Lifetime จะเป็นสินค้าประเภทดังต่อไปนี้ 

1.     Wireless Router (ไม่รวมสินค้าประเภท Mobile Router ใส่ซิมได้)
2.     xDSL Modem Wireless Router
3.     Wireless Adapter
4.     Switching Hub
5.     Wireless Range Extender/Repeater (ไม่รวมสินค้าประเภท Powerline)

สินค้าที่ไม่ได้มีการรับประกันแบบ Limited Lifetime จะมีดังต่อไปนี้ 

1.     IP/Cloud Camera    (3 ปี)
2.     Mobile Router(Pocket WIFI 1 ปี) ,ARCHER MR200 (3 ปี)
3.     Powerline adapter(PLC) (3 ปี)
4.     Accessory (1 ปี)

ติดต่อศูนย์บริการ/บริการหลังการขาย โทร 02-440-0029